Giải thể công ty

Giải thể công ty là hành động kết thúc vòng đời của một công ty kể từ khi thành lập. Tất nhiên là không ai muốn phải chấm dứt đứa con tinh thần của mình, tuy nhiên rõ ràng là khi kinh doanh không thuận lợi. Hay là muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh để nghỉ hưu sớm chẳng hạn thì giải thể công ty là một phương án phù hợp. Bở vì khi chúng ta giải thể công ty, chúng ta sẽ bỏ bớt đi những gánh nặng về báo cáo, gánh nặng về thuế. Vì vậy, khi việc kinh doanh của bạn không hiệu quả thì lựa chọn giải thể là hướng đi đúng đắn nhất cho bạn và cho doanh nghiệp của bạn.

Các trường hợp giải thể công ty/doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau:

 • Khi đã quá thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ nhưng các chủ doanh nghiệp không có ý định gia hạn thêm.
 • Giải thể theo quyết định của các đồng chủ sở hữu: Đối với doanh nghiệp tư nhân là theo quyết định của chủ doanh nghiệp; quyết định của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; đối với công ty TNHH là Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty; còn công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông.
 • Không có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 06 tháng liên tục và không thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thông báo giải thể công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể công ty/ doanh nghiệp theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có mẫu như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
 ———————————-
Số: ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ——————————————–
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc giải thể doanh nghiệp

    Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………
    Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):              
    Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:           
    Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
    Ngày cấp:            /              /              Nơi cấp:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:
    Quyết định giải thể số:   ngày      /              /             
    Lý do giải thể:   
– Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:
– Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

– Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên) [1]

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

→ LƯU Ý: Mẫu thông báo áp dụng cho cả công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện giải thể công ty

Căn cứ tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 

Đây là quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan tới công ty khi giải thể như người lao động, các chủ nợ.

Như vậy, giải thể công ty có 02 trường hợp là giải thể do nhu cầu của doanh nghiệp hoặc bắt buộc giải thể công ty.

Các bước giải thể công ty (hướng dẫn chi tiết)

Dịch vụ giải thể công ty/ doanh nghiệp nhanh gọn

Gọi ngay: 0936380888 

BƯỚC 1: Tiếp nhận và khai thác mọi thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ điều chuyên viên luật đến công ty để tiếp nhận yêu cầu. Sau đó chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc xoay quanh vấn đề giải thể như:

 • Giải thích trường hợp giải thể mà công ty đang gặp là: tự nguyện hay bị ép buộc
 • Tư vấn quy trình gửi giấy tờ, thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân liên quan như: bên chủ nợ, các cổ đông, người lao động,…
 • Đưa ra lời khuyên về cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hay Quyết định của chủ sở hữu công ty về vấn đề giải thể.
 • Khi bạn sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Thiên Mã bạn cũng được nhận tư vấn về cách thức tiến hành đóng băng tài khoản ngân hàng.

BƯỚC 2: Gửi công văn đến cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp đề nghị được quyết toán và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

BƯỚC 3: Sau khi thực hiện xong hết tất cả các nghĩa vụ tài chính, người đại diện theo pháp luật phải gửi bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

BƯỚC 4: Trả kết quả. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục và có kết quả, Thiên Mã sẽ gửi trả khách hàng giấy chứng nhận giải thể đồng thời thanh lý dịch vụ.

Hồ sơ giải thể công ty gồm những gì

Theo hướng dẫn tại Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT thì hồ sơ giải thể công ty cần có những giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Thông báo về giải thể công ty, doanh nghiệp;
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể công ty;
 • Danh sách người lao động hiện có, quyền lợi người lao động đã được giải quyết xong;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế môn bài và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng công bố theo đúng quy định
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế). Làm thủ tục giải thể tại cơ quan thuế gần nhất.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

→ XEM CHI TIẾT: Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp và giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng thông báo về giải thể theo quy định.
 • Biên bản họp và quyết định của các đồng chủ sở hữu (Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp) về thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách người lao động trong công ty và các khoản về quyền lợi của người lao động đã được giải quyết (nếu có).
 • Danh sách các chủ nợ và nghĩa vụ tài chính đã thanh toán đầy đủ, bao gồm cả nghĩa vụ nộp thuế và nộp bảo hiểm xã hội.
 • Giấy xác nhận về việc tất toán tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng quản lý (nếu chưa lập tài khoản thì cần có văn bản cam kết).
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế, xác nhận của cơ quan Công an về việc đã hủy con dấu của doanh nghiệp.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thế công ty và cam kết đã thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính.
 • Nếu công ty có chi nhánh cần nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty trước.

♣ LƯU Ý: MỖI LOẠI HÌNH CÓ THỦ TỤC GIẢI THỂ KHÁC NHAU, CỤ THỂ:

Thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên & 2 thành viên
Thủ tục công bố giải thể công ty cổ phần theo quy định mới nhất
Hướng dẫn thủ tục giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện

Giải thể công ty hết bao nhiêu tiền

Chi phí giải thể công ty tại Hà Nội không có mức giá chung nhất định mà tùy thuộc vào tính tiết, độ phức tạp và mức độ công việc của từng vụ việc. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với lợi ích tối đa và chi phí thấp nhất cho khách hàng.

Thẩm quyền giải thể công ty

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 , cơ quan có thẩm quyền trong giải thể doanh nghiệp:

 • Cơ quan đăng kí kinh doanh
 • Tòa án
 • Trọng tài

Giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Muốn giải thể công ty trước hết bạn phải có vốn đầu tư nước ngoài cần nằm ngoài quá trình giải quyết tranh chấp.Trước khi tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp cần làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc chấm dứt hoạt động tại các chi nhánh, cơ sở, văn phòng đại diện (nếu có) là điều cần thiết

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Điều kiện giải thể công ty đúng với luật doanh nghiệp mới nhất

Công ty giải thể trong thời gian bao lâu?

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định công ty giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của công ty sang tình trạng giải thể, ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể công ty.

Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Căn cứ vào Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghiêm cấm người quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động dưới đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Làm thủ tục giải thể công ty ở đâu?

Trên địa bàn Hà Nội, có rất nhiều tổ chức đang cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Luật Thiên Mã với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm giải thể cam kết sẽ mang lại dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội chất lượng nhất với những ưu điểm sau:

 • Thủ tục giải thể công ty trong thời gian ngắn, luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
 • Luôn dự phòng trước những vấn đề pháp lý có thể xảy ra cho khách hàng và tư vấn giải thể công ty tốt nhất.
 • Giải thể doanh nghiệp với phí dịch vụ giá rẻ, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.
 • Tư vấn miễn phí, tận tình và chu đáo, hỗ trợ mọi vấn đề liên quan tới giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty tại luật Thiên Mã luôn có mức chi phí hấp dẫn. Hơn nữa chúng tôi cũng có nhiều loại hình tư vấn đa dạng. Để biết thêm thông tin về nhiều loại hình dịch vụ mời bạn liên hệ hotline: 0936.380.888

Bạn đang xem bài viết “Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy địnhtại chuyên mụcdịch vụ doanh nghiệp