Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ luật sư tại Luật Thiên Mã

A. Đội ngũ luật sư chuyên môn: Đội ngũ luật sư chuyên môn là đội ngũ nhân sự quan trọng nhất được tuyển chọn và đào tạo để thực hiện thống nhất các dịch vụ pháp lý tại Luật Thiên Mã. Đội ngũ này bao gồm các Luật sư thuộc Luật Thiên Mã cùng các.