action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Tìm hiểu về kế toán giải thể công ty cổ phần

Tìm hiểu về kế toán giải thể công ty cổ phần

Trong quá trình tồn tại và hoạt động của mình, doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng không thể tránh khỏi các nguyên nhân dẫn đến việc bị giải thể. Khi việc duy trì sự tồn tại của công ty không được pháp luật thừa nhận hoặc không có hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội thì việc tiến hành giải thể là việc cần thiết. Trong quá trình giải thể để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan khi công ty cổ phần bị giải thể cần đến hoạt động kế toán giải thể công ty cổ phần nhằm xác định, phân chia phần tài sản đảm bảo cho các bên có liên quan.

  1. Thế nào là kế toán giải thể công ty cổ phần?

Kế toán giải thể công ty cổ phần là hoạt động xác định giá trị tài sản còn lại của công ty cổ phần để giải quyết các phần nợ cần phải trả và các chi phí liên quan đến hợp đồng lao động cũng như phần vốn của người sở hữu, từ đó tạo lập một số giấy tờ, tài liệu cần thiết trong hồ sơ giải thể công ty cổ phần. Thời điểm giải thể công ty cổ phần là thời điểm nhạy cảm cần phải đảm bảo việc hạch toán đúng đắn đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan.

  1. Kế toán giải thể công ty cổ phần được tiến hành khi nào?

Giải thể là việc chấm dứt hoạt động của công ty vì đã không đạt được những lợi ích đề ra, do những khó khăn nhất định ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh hoặc bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể tại Điều 201 theo đó việc lập văn bản giải thể công ty được lập khi công ty tự nguyện giải thể bao gồm các trường hợp:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã đăng ký trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Trường hợp điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động khi hết thời hạn hoạt động công ty không muốn gia hạn hoạt động phải làm thủ tục giải thể.

Việc quy định về thời hạn hoạt động được thực hiện theo sự thỏa thuận của các cổ đông sáng lập công ty cổ phần hoặc được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền; hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ công ty có thể quyết định giải thể doanh nghiệp, đây là quyết định riêng của người chủ sở hữu của công ty

Và các trường hợp bắt buộc giải thể bao gồm các trường hợp:

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên tối thiểu của từng loại hình công ty, việc thiếu thành viên tối thiểu trong thời hạn 6 tháng mà không là thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi. Theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Luật Doanh nghiệp kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án, công ty phải tiến hành triệu tập họp để quyết định việc giải thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định.

Trong các trường hợp trên cần phải xác định giá trị tài sản của công ty, tiến hành giải quyết các khoản nợ mà công ty phải trả và các vấn đề liên quan đến hợp đồng cũng như vốn góp của các cổ đông.

Việc hạch toán thời điểm này cần phải được thực hiện chính xác, đầy đủ để tiến hành các bước tiếp theo của thủ tục giải thể. Việc tiến hành kế toán giải thể phải được lập thành các sổ kế toán dưới sự kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời công ty có thể mở tài khoản để phản ánh việc giải thể của doanh nghiệp, tài khoản này là tài khoản đặc thù thể hiện thu nhập, chi phí phát sinh bất thường trong quá trình giải thể công ty.

  1. Phương pháp tiến hành kế toán giải thể công ty cổ phần

Khi công ty bị giải thể việc hạch toán xác định phần tài sản còn lại của công ty được xác định bằng các phương pháp: hoàn nhập dự phòng còn lại tính đến thời điểm giải thể, xóa hao mòn lũy kế của tài sản cố định, phản ánh giá bán của tài sản cố định, thu hồi nợ phải thu, thu hồi các khoản đầu tư tài chính, cho vay…, thanh toán cho người lao động, thanh toán cho chủ nợ, phân chia vốn góp cho cổ đông để giải thể công ty, thanh toán bằng tiền cho các cổ đông, thanh toán các chi phí giải thể.

  1. Trình tự thực hiện kế toán để giải thể công ty cổ phần

Trình tự tiến hành kế toán giải thể được thực hiện thông qua 2 bước cụ thể là thực hiện các bút toán giải thể và thực hiện bút toán phân chia.

Bước đầu tiên, thực hiện bút toán giải thể, trong bước này cần phải tiến hành lập bảng cân đối kế toán, bảng này sẽ thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trước khi tiến hành việc giải thể.

Sau khi thực hiện bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản, hàng hóa tồn đọng, thu hồi các khoản nợ cần thu, hoàn trả các khoản nợ công, nợ lương và các khoản nợ theo hợp đồng đã giao kết. Việc xác định số dư còn lại của công ty được xác định bằng công thức:

Số tiền còn lại = số dư tài khoản tiền mặt + các khoản thu giải thể – trừ các chi phí cho việc giải thể công ty.

Sau khi thực hiện tính toán xong cần lập lại bảng cân đối kế toán với các nội dung sau khi được xử lý trước đó. Tương ứng với các khoản xử lý, thanh toán tài sản sẽ có thể có các bảng cân đối khác nhau như sau:

Các bút toán phân chia, là quá trình quyết toán tài khoản để tiến hành hoàn trả vốn cho các cổ đông của công ty và phân chia các khoản lãi lỗ khi giải thể.

Qua bài viết trên đã giúp bạn tìm hiểu về kế toán giải thể công ty cổ phần. Bài viết đã cung cấp một vài thông tin về khái niệm, các trường hợp tiến hành hoạt động và các phương pháp tiến hành kế toán để giải thể công ty cổ phần. Nếu có thắc mắc về vấn đề kế toán giải thể công ty cổ phần hay các vấn đề khác liên quan đến kế toán giải thể công ty vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Toàn

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7