Việc thành lập chi nhánh công ty là bước đi giúp nối dài phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh ở cả trong và ngoài nước tại các địa phương khác mà không nhất thiết trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Mỗi doanh nghiệp cũng có quyền thành lập nhiều chi nhánh mà không bị hạn chế số lượng. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty có thể lựa chọn một trong hai hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc.

Lệ phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty trọn gói 1.500.000 đồng.

dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nhanh
 • Tư vấn pháp lý sơ bộ ban đầu, thủ tục
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Bàn giao kết quả Đăng ký hoạt động chi nhánh tới tay Quý khách
 • Tư vấn pháp lý miễn phí các vấn đề liên quan sau này.

Lưu ý: Hồ sơ thành lập chi nhánh được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh (thành phố) nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ thành lập chi nhánh được giải quyết trong thời hạn từ 05-07 ngày làm việc.

Hồ sơ, thủ tục dịch vụ thành lập chi nhánh công ty gồm?

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Biên bản, quyết định họp của doanh nghiệp về việc thành lập chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • 01 bản CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu công chứng của người đứng đầu chi nhánh.

Tìm hiểu thêm: công ty tnhh một thành viên là gì? Cơ cấu tổ chức? Có bao nhiêu người?

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh

 TÊN DOANH NGHIỆP  
Số: …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày…… tháng…… năm ……

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/

 • Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
 • Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
 • Ngày cấp: ….. /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….
 • Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt

 • Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………
 • Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …………………………………………………………..…………………………………………….

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

 • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….
 • Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….
 • Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..
 • Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….
 • Điện thoại (nếu có): ……………………. Fax (nếu có): ………………….
 • Email (nếu có): ………………………….. Website (nếu có): ……………

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
       

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………….

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

 • Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………… Giới tính: ……..
 • Sinh ngày: ….. /….. /….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: ………………..
 • Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:      
Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………
 • Số giấy tờ chứng thực cá nhân:         ……………………………………………
 • Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….
 • Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….
 • Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..
 • Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….
 • Quốc gia: ………………………………………………………………………….
 • Chỗ ở hiện tại:
 • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….
 • Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….
 • Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..
 • Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….
 • Quốc gia: ………………………………………………………………………….
 • Điện thoại (nếu có): ……………………………. Fax (nếu có): ………………….
 • Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ……………

5. Chi nhánh chủ quản

 • Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………
 • Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..
 • Ngày cấp: ….. /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh

7. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………… Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): …………………. Email (nếu có): ………………………………………………………
2 Ngày bắt đầu hoạt động (1) (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….(2) (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5 Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………….
6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: Có Không
7 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) (3):
  Khấu trừ  
  Trực tiếp trên GTGT  
  Trực tiếp trên doanh số  
  Không phải nộp thuế GTGT  
8 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng ………………………………… …………………………… ………………………………… ……………………………

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH (4) (Ký, ghi họ tên)

(1). Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.

(2). Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

(3). Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

(4). Người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và ký trực tiếp vào phần này.

Những công việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh công ty

Sau khi thành lập, chi nhánh phải treo biển chi nhánh và nộp thuế môn bài. Cụ thể – Mức thuế môn bài của chi nhánh là bao nhiêu? 1.000.000 (Một triệu) đồng/ năm (Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

Thủ tục kê khai, nộp lệ phí môn bài:

 • Trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh, thành phố với trụ sở doanh nghiệp : doanh nghiệp nộp Tờ khai môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Trường hợp chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở doanh nghiệp: chi nhánh thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý.

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng:

 • Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng
 • Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Kết quả quý doanh nghiệp nhận được là gì?

Sau khoảng thời gian 5 đến 7 ngày, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kết quả bao gồm:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh.
 • Dấu tròn của chi nhánh của công ty
 • Công bố mẫu dấu doanh nghiệp

Lý do Quý khách nên sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn cần phải đáp ứng một vài điều kiện tiên quyết dưới đây:

 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí bởi đội Chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm;
 • Chi phí thành lập chi nhánh là trọn gói, cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí khác;
 • Đảm bảo thời gian hoàn thành dịch vụ;
 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí bởi đội Chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm;

Cam kết khi sử dụng dịch vụ

 • Quý khách không mất công di chuyển, không tốn thời gian nộp hồ sơ
 • Chi phí trọn gói, không phát sinh chi phí
 • Tư vẫn hoàn toàn miễn phí

Ưu đãi khách hàng cũ

Ưu đãi giảm 10% cho lần sử dụng dịch vụ sau đó.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Những câu hỏi thường gặp khi thành lập chi nhánh

Cách đặt tên chi nhánh như thế nào?

Luật Thiên Mã Xin Trả lời: Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Như vậy, khi đặt tên chi nhánh phải buộc kèm theo cụm từ “Chi nhánh”. Ví dụ:

 • Chi nhánh Công ty TNHH Alpha
 • Chi nhánh công ty Cổ phần Dịch vụ Boho
 • Chi nhánh Công ty Cổ phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp D&C

Chi nhánh có con dấu riêng không?

Luật Thiên Mã Xin Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 14/VBHN-BCA về quản lý sử dụng con dấu. Các cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy gồm: Các tổ chức kinh tế được quy định theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;

Nên thành lập chi nhánh hay mở văn phòng đại diện?

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh cho phù hợp.

Văn phòng đại diện không có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ có chức năng của văn phòng liên lạc, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, tìm hiểu và cung cấp thông tin cho đối tác của doanh nghiệp

Trên đây là các thông tin về Dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói tại Công Ty Luật Thiên Mã , nếu bạn còn những thắc mắc vui lòng liên hệ qua Hotline của chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Số Hotline: 0936.380.888

Bạn đang xem bài viết “Thủ tục, Trình tự, Hồ sơ dịch vụ thành lập chi nhánh công ty chi tiết 2020tại chuyên mụcDịch vụ giấy phép

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7