action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư đại diện cho người nước ngoài

Luật sư đại diện cho người nước ngoài

Do đặc thù về nền văn hoá và pháp luật cũng như thói quen có các cố vấn pháp luật cá nhân như luật sư vì thế các cá nhân nước ngoài ở Việt Nam thường có một hoặc nhiều luật sư cố vấn cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để đảm bảo các quyền và lợi ích của học trong các giao dịch kinh doanh thương mại cũng như việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn trực tiếp và thực hiện cá dịch vụ pháp lý cần thiết để giải quyết trnh chấp với các nội dung công việc như sau:

  • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức
  • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty, hoạt động của công ty…
  • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp mua bán bán, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, đăng ký kế thừa, tặng cho quyền sử dụng đất, lao động, kinh doanh thương mại đối với các tranh chấp về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, vận chuyển hàng hóa…
Image of business partners handshaking over business objects on workplace
  • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa công dân với cơ quan nhà nước, các tổ chức với cơ quan nhà nước
  • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, pháp nhân trong nước với cá nhân, pháp nhân ở nước ngoài
  • Liên hệ Luật sư: 0936.380.888 
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7