Thành lập chi nhánh công ty

0

Việc thành lập chi nhánh là bước đi giúp nối dài phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh ở cả trong và ngoài nước tại các địa phương khác mà không nhất thiết trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Mỗi doanh nghiệp cũng có quyền thành lập nhiều chi nhánh mà không bị hạn chế số lượng. Chi nhánh có thể lựa chọn một trong hai hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc. Để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng hoạt động của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Lệ phí thành lập chi nhánh trọn gói 1.500.000 đồng.

Với mức phí này, chúng tôi sẽ làm gì?

 • Tư vấn pháp lý sơ bộ ban đầu, thủ tục
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Bàn giao kết quả Đăng ký hoạt động chi nhánh tới tay Quý khách
 • Tư vấn pháp lý miễn phí các vấn đề liên quan sau này.

Lưu ý: Hồ sơ và thời gian. Hồ sơ thành lập chi nhánh được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh (thành phố) nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ thành lập chi nhánh được giải quyết trong thời hạn từ 05-07 ngày làm việc.

HOẶC

Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh gồm những gì?

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Biên bản, quyết định họp của doanh nghiệp về việc thành lập chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • 01 bản CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu công chứng của người đứng đầu chi nhánh.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh

 TÊN DOANH NGHIỆP  
Số: …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/

lập địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ….. /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt(ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …………………………………………………………..…………………………………………….

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………. Fax (nếu có): ………………….

Email (nếu có): ………………………….. Website (nếu có): ……………

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
       

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………….

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm
kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………… Giới tính: ……..

Sinh ngày: ….. /….. /….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: ………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:      

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:         ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………………. Fax (nếu có): ………………….

Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ……………

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..

Ngày cấp: ….. /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong 2 ô sau):

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh

7. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………… Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): …………………. Email (nếu có): ………………………………………………………
2 Ngày bắt đầu hoạt động (1) (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….(2) (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5 Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………….
6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: Có Không
7 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) (3):
  Khấu trừ
  Trực tiếp trên GTGT
  Trực tiếp trên doanh số
  Không phải nộp thuế GTGT
8 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng ………………………………… …………………………… ………………………………… ……………………………

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH (4) (Ký, ghi họ tên)

(1). Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.

(2). Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

(3). Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

(4). Người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và ký trực tiếp vào phần này.

Những công việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh công ty

Sau khi thành lập, chi nhánh phải treo biển chi nhánh và nộp thuế môn bài. Cụ thể – Mức thuế môn bài của chi nhánh là bao nhiêu? 1.000.000 (Một triệu) đồng/ năm (Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

Thủ tục kê khai, nộp lệ phí môn bài:

 • Trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh, thành phố với trụ sở doanh nghiệp : doanh nghiệp nộp Tờ khai môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Trường hợp chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở doanh nghiệp: chi nhánh thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý.

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng:

 • Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng
 • Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Kết quả quý doanh nghiệp nhận được là gì?

Sau khoảng thời gian 5 đến 7 ngày, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kết quả bao gồm:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh.
 • Dấu tròn của chi nhánh của công ty
 • Công bố mẫu dấu doanh nghiệp

HOẶC

Lý do Quý khách nên sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh tại Luật Thiên Mã

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn cần phải đáp ứng một vài điều kiện tiên quyết dưới đây:

 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí bởi đội Chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm;
 • Chi phí thành lập chi nhánh là trọn gói, cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí khác;
 • Đảm bảo thời gian hoàn thành dịch vụ;
 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí bởi đội Chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm;

Cam kết khi sử dụng dịch vụ

 • Quý khách không mất công di chuyển, không tốn thời gian nộp hồ sơ
 • Chi phí trọn gói, không phát sinh chi phí
 • Tư vẫn hoàn toàn miễn phí

Ưu đãi khách hàng cũ

Ưu đãi giảm 10% cho lần sử dụng dịch vụ sau đó.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

HOẶC

Những câu hỏi thường gặp khi thành lập chi nhánh

Cách đặt tên chi nhánh như thế nào?

Luật Thiên Mã Xin Trả lời: Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Như vậy, khi đặt tên chi nhánh phải buộc kèm theo cụm từ “Chi nhánh”. Ví dụ:

 • Chi nhánh Công ty TNHH Alpha
 • Chi nhánh công ty Cổ phần Dịch vụ Boho
 • Chi nhánh Công ty Cổ phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp D&C

Sau khi thành lập chi nhánh phải thực hiện các thủ tục gì với cơ quan thuế?

Luật Thiên Mã Xin Trả lời:Trong trường hợp chi nhánh được thành lập tại tỉnh, thành phố khác với trụ sở công ty thì chi nhánh phải nộp tờ khai và lệ phí môn bài

Mức nộp lệ phí môn bài của chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm. Trường hợp chi nhánh thành lập trong 06 tháng cuối năm thì mức đóng lệ phí môn bài là 50% mức đóng cả năm.

30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh phải thực hiện việc nộp tờ khai và lệ phí môn bài.

Chi nhánh có con dấu riêng không?

Luật Thiên Mã Xin Trả lời:Theo quy định tại Nghị định số 14/VBHN-BCA về quản lý sử dụng con dấu. Các cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy gồm: Các tổ chức kinh tế được quy định theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật; các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế này. Như vậy, Chi nhánh được phép sử dụng con dấu riêng và con dấu này không mang hình Quốc huy

Nên thành lập chi nhánh hay mở văn phòng đại diện?

Luật Thiên Mã Xin Trả lời:

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp phân vân nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh và hình thức pháp lý của hai loại hình này có khác biệt gì. Theo quy định của pháp luật, văn phòng đại diện và chi nhánh đều là những đơn vị phụ thuộc và do công ty thành lập, tuy nhiên có chức năng pháp lý khác nhau.

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh cho phù hợp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc đối với công ty, đại diện cho quyền, lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ cho quyền, lợi ích đó.

Văn phòng đại diện không có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ có chức năng của văn phòng liên lạc, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, tìm hiểu và cung cấp thông tin cho đối tác của doanh nghiệp

Chi nhánh do công ty lập ra, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh như với công ty (bao gồm cả hạch toán độc lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng như công ty).

Tuy nhiên, chi nhánh chỉ thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác theo ngành nghề đã đăng ký. Những ngành nghề phải được công ty đăng ký từ trước đó.

Trên đây là các thông tin về Dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói tại Công Ty Luật Thiên Mã , nếu bạn còn những thắc mắc vui lòng liên hệ qua Hotline của chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Số Hotline: 0948.855.355

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Luật Thiên Mã.

Điểm: 4.4 (5 bình chọn)

Phó Phòng Doanh Nghiệp, Chuyên Viên Pháp Lý, Biên Tập Viên: Nguyễn Thị Phương Thanh

Chào quý Doanh Nghiệp. Là người đam mê Luật từ khi còn trên ghế nhà trường, tôi đã quyết tâm theo đuổi. Tôi hi vọng rằng, những gì mà tôi mang lại sẽ có giá trị thực sự cho các doanh nghiệp. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe góp ý từ phía bạn để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã đến với Luật Thiên Mã.

Liên Hệ Tư Vấn Giải Đáp

Cảm ơn bạn! Chúng tôi sẽ liên lạc cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Để lại số điện thoại của quý khách
Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn cụ thể

Nhân viên sẽ liên hệ lại cho bạn sớm nhất!

Cám ơn bạn.
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau

Yêu cầu gọi lại

Zalo

Liên hệ