Luật đất đai

Mẫu quyết định thu hồi đất chuẩn nhất năm 2023

Mẫu quyết định thu hồi đất là biên bản quyết định về việc thu hồi đất, gồm có các nội dung cần thiết và liên quan theo quy định của pháp luật. Với sự gia tăng nhanh chóng của dân số và nhu cầu phát triển kinh tế, vấn đề sử dụng đất đai đã trở thành một thách thức to lớn cho chính phủ và cộng đồng. Trong quá trình quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai, thu hồi đất đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự sử dụng hiệu quả và bền vững của đất đai. 

Luật Thiên Mã với hotline 1900.6174, sẽ cung cấp một mẫu quyết định thu hồi đất để hỗ trợ quy trình này. Hãy cùng tìm hiểu về mẫu quyết định này và những thông tin liên quan trong bài viết dưới đây.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các quy định pháp luật liên quan đến mẫu quyết định thu hồi đất. Gọi ngay: 1900.6174

Thu hồi đất là gì?

Thu hồi đất là quá trình mà Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất từ người đang sử dụng đất, dựa trên quy định tại khoản 11, Điều 3 Luật Đất đai 2013. Việc thu hồi đất xảy ra trong những trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và an ninh: Nhà nước có thể thu hồi đất để đáp ứng nhu cầu quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia.
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội và vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nhà nước có thể thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tích cực đến lợi ích quốc gia và công cộng.
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: Nhà nước có quyền thu hồi đất từ những người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai, bao gồm vi phạm quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích quy định, không thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện quy định.
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất: Nhà nước có thể thu hồi đất khi việc sử dụng đất kết thúc theo quy định pháp luật hoặc khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc trong những trường hợp đặc biệt khác.

Qua việc thu hồi đất, Nhà nước đảm bảo sự công bằng và quản lý hợp lý các nguồn đất đai, đồng thời đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng và phát triển bền vững của đất nước.

mau-quyet-dinh-thu-hoi-dat-3

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về các trường hợp thu hồi đất. Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu quyết định thu hồi đất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN …

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ….

…, ngày ….. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất …………………..

ỦY BAN NHÂN DÂN …

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày … tháng … năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ……………………… ngày … tháng … năm …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi … m2 đất của … (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ………………. (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ………….. tại …………………………………………………..

Lý do thu hồi đất: ……

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông (bà) …; trường hợp Ông (bà) … không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư ….
 2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân … thành lập hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.
 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của …………………..
 4. Giao ……………………………………hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.

Điều 3.

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng ….. năm……
 2.  Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận

– Như Điều 3;

– Cơ quan thanh tra;

– Lưu: …..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về các nội dung trong mẫu quyết định thu hồi đất. Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn cách điền thông tin quyết định thu hồi đất

Khi điền thông tin vào quyết định thu hồi đất, bạn cần chú ý những điểm quan trọng sau đây:

 • Tại phần căn cứ để ban hành quyết định thu hồi đất, hãy ghi rõ căn cứ thu hồi đất dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan được phép ban hành. Quyết định thu hồi đất cần được phê duyệt tại Quyết định… và dựa trên Biên bản cuộc họp… (vui lòng điền số và tên quyết định, biên bản họp phù hợp với tình hình thực tế).

Ví dụ: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại quận Đống Đa.

 • Tại Điều 1 của quyết định thu hồi đất nêu trên, hãy điền đầy đủ và chính xác thông tin về thửa đất được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ địa chính.
 • Tại phần mục đích thu hồi đất, hãy điền chính xác lý do thu hồi đất, tuân theo quy định của pháp luật đất đai và được thừa nhận tại Điều 61, 62, 63 của Luật đất đai 2013.
 • Tại phần ký tên, lưu ý rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sẽ ký dưới hình thức ký thay. Sau khi ký và ghi rõ họ tên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân sẽ đóng dấu đỏ của Ủy ban nhân dân cấp mình.

mau-quyet-dinh-thu-hoi-dat-2

>>>Luật sư hướng dẫn miễn phí về cách điện thông tin trong mẫu quyết định thu hồi đất. Gọi ngay: 1900.6174

Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất

Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất là cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật đất đai. Do đó, thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất được xác định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

 • Thu hồi đất từ các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (ngoại trừ trường hợp thu hồi đất của cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam).
 • Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

 • Thu hồi đất từ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (không có yếu tố nước ngoài).
 • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt khi khu vực thu hồi đất thuộc thẩm quyền của cả Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định và ban hành quyết định thu hồi đất.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Gọi ngay: 1900.6174

Những trường hợp được ban hành quyết định thu hồi đất

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành quy định rằng khi Nhà nước muốn thu hồi đất, phải có quyết định thu hồi đất. Các trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất bao gồm:

 • Thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nhà nước có thể thu hồi đất để đáp ứng nhu cầu quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia. Đồng thời, việc thu hồi đất cũng có thể nhằm thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội mang lại lợi ích cho quốc gia và cộng đồng.
 • Thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai: Nhà nước có quyền thu hồi đất từ những người vi phạm pháp luật về đất đai, bao gồm vi phạm quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích quy định, và vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định.
 • Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người: Nhà nước có thể thu hồi đất khi việc sử dụng đất kết thúc theo quy định pháp luật hoặc khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác.

Với việc ban hành quyết định thu hồi đất trong các trường hợp trên, Nhà nước đảm bảo sự công bằng và quản lý hiệu quả các nguồn đất đai, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.

mau-quyet-dinh-thu-hoi-dat-1

>>>Xem thêm: Giá đền bù đất thổ cư tính như thế nào? – Nguyên tắc xác định

Quyết định thu hồi đất có hiệu lực khi nào?

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản pháp luật 2015, hiệu lực của quyết định thu hồi đất được xác định trong văn bản quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, để đáp ứng các điều kiện sau, thời điểm có hiệu lực của quyết định thu hồi đất được ghi trong văn bản phải tuân thủ như sau:

 • Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, hiệu lực của quyết định thu hồi đất ghi trong văn bản không được sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành hoặc thông qua.
 • Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất, hiệu lực của quyết định thu hồi đất ghi trong văn bản không được sớm hơn 7 ngày kể từ ngày ký ban hành hoặc thông qua.

Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự rõ ràng trong việc áp dụng quyết định thu hồi đất, đồng thời tạo điều kiện cho các bên liên quan để nắm rõ thời gian bắt đầu có hiệu lực của quyết định. Quy định này cũng đảm bảo rằng quyết định thu hồi đất được áp dụng một cách hợp lý và tuân thủ quy trình pháp lý.

>>>Xem thêm: Các trường hợp thu hồi đất phổ biến hiện nay

Cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết và hy vọng nó đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu quyết định thu hồi đất trong Luật Thiên Mã. Hãy nhớ rằng, để có được thông tin chi tiết và tư vấn pháp lý liên quan đến thu hồi đất, luôn là một ý kiến sáng suốt khi liên hệ với các chuyên gia tư vấn pháp lý thông qua hotline 1900.6174.

Luật Thiên Mã hotline 1900.6174 là một nguồn thông tin đáng tin cậy và sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về quy trình thu hồi đất và các vấn đề liên quan đến đất đai. Với sự tư vấn chuyên nghiệp và hiểu biết sâu sắc từ Luật Thiên Mã hy vọng rằng bạn sẽ nhận được lời khuyên và giải pháp phù hợp để thực hiện quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7