03/04/2019 | 15 |
0 Đánh giá

Tư vấn miễn phí quy trình thay đổi, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, cung cấp hồ sơ doanh nghiệp với chi phí rẻ nhất và chất lượng tốt nhất

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Vậy thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Luật Thiên Mã với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời gian nhanh và chi phí hợp lý.

Dự án đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì: 

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 quy định “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tự ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”. Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây được coi là điều kiện cần để tiến hành thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Cùng với đó, việc đăng ký chứng nhận đầu tư giúp cho việc đầu tư vốn của người nước ngoài được đảm bảo và đưa dự án đầu tư đi vào hoạt động bình thường theo đúng quy định pháp luật tại Việt Nam.

 

Các trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế: Áp dụng với trường hợp nhà đầu tư đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BBC.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài:

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư cẩn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gốm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (áp dụng với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuế đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao giao công nghệ.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo những giấy tờ nếu trên. Trhay đề xuất dự án đầu tư bằng Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Xin cấp Giấy chứng nhạn đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nhà đầu tư cẩn chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư noiwe dự kiến thực hiện dự án đầu tư, gốm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (áp dụng với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuế đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao giao công nghệ.

Trình tự giải quyết:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định nội dung dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 05 ngày làm viecj kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (áp dụng với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuế đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao giao công nghệ.
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án đầu tư

 

Trình tự giải quyết:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến dự án đầu tư để lấy ý kiến: 03 ngày làm việc
 • Xem xét, có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày làm việc
 • Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư: 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Bộ kế hoạch và đầu tư lập báo cáo thẩm định nội dung: 15 ngày kể từ ngày nhận ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư theo luật:

- Sở kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

- Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế với các dự án sau:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án sau:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trng và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Như vậy, khi ngày một nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam đầu tư, để tránh mất thời gian làm chậm chễ việc thực hiện dự án đầu tư, bạn nên tìm đến đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín để được thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhanh với chi phí hợp lý. Luật Thiên Mã với đội ngũ nhân viên hơn 05 năm kinh nghiệm trong thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đến với Luật Thiên Mã, bạn sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý nhanh, chi phí hợp lý; được tư vấn miễn phí tận tình 24/7 trước và sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: - Liên hệ 0977 523 155 hoặc 0243 200 1525

 


Bình luận