action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Các Loại Hình Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

Để xác định được nên thành lập các lọai hình doanh nghiệp tại việt nam nào, chúng tôi sẽ căn cứ vào nhu cầu, mục đích kinh doanh của khách hàng: Ý chí của khách hàng; Thành viên tham gia kinh doanh; số vốn khách hàng có, ngành nghề kinh doanh; ….. từ những thông tin trên, Chuyên viên Công ty Luật TNHH Thiên Mã sẽ tư vấn cho khách hàng cụ thể, chi tiết, đánh giá các loại hình phù hợp với tình hình của khách hàng:

các loại hình doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam 2019. Ảnh Internet

Công ty Tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Công ty tư nhân vẫn phải đăng ký vốn điều lệ cố định khi thực hiện công việc đăng kí doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu có thiệt hại xảy ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình, không gò bó trong khuôn khổ của vốn điều lệ.

Đặc điểm của Doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân
 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán.
 • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phép góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần vào công ty cổ phần.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

 • Do trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với chủ sở hữu, khi tham gia các giao dịch, hoạt động kinh doanh, tạo dự tin tưởng cho đối tác về trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tư nhân khi tham gia kinh doanh.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhược điểm

 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, mức độ rủi ro mà chủ doanh nghiệp phải chịu cao vì trách nhiệm của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm của cá nhân.
 • Doanh nghiệp tư nhân đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp hoàn thành việc trả các khoản nợ của doanh nghiệp.

Xu hướng thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh là gì?

Công ty Hợp danh là công ty có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chúng ( sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Đặc điểm của công ty hợp danh:

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

Công ty hợp danh là công ty đối nhân, hợp tác, làm ăn dựa trên uy tín cá nhân của các thành viên. Vì có thành viên chịu trách nhiệm vô hạn nên tăng được độ uy tín của công ty với đối tác.

Nhược điểm

 • Do có thành viên chịu trách nhiệm vô hạn, nên nếu có rủi ro xảy ra, nhưng thành viên này sẽ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn trong khi các thành viên góp vốn chỉ phải chịu rủi ro trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Trên thực tế, các chuyên viên của Luật Thiên Mã đánh giá các rủi ro thực tế mà loại hình công ty này gặp phải, đều chuyển hưởng khách hàng sang thành lập, chuyển đổi loại hình công ty sang công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần.

Công ty TNHH 1 một thành viên

Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

loại hình công ty tnhh
Loại hình công ty TNHH. Ảnh Internet

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là  loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc  một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Khi có sự cố, rủi ro xảy ra khi thực hiện công việc kinh doanh , chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu thiệt hại trong số vốn điều lệ đã đăng kí.

Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân vì chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn đã đăng kí, tư cách pháp nhân của công ty TNHH 1 thành viên hợp pháp kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh
 • Công ty TNHH  thành viên không được phép phát hành cổ phiếu. Bản chất của Công ty TNHH 1 thành viên là do 1 thành viên làm chủ sở hữu, còn bản chất của cổ phiếu là đưa thêm nhiều nhà đầu tư vào công ty góp vốn.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản, vốn góp của mình cho người khác để chuyển đổi chủ sở hữu hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh lên TNHH 2 thành viên hoặc Cổ phần.

Ưu điểm nhược điểm

Ưu điểm

 • Do công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân, nên trách nhiệm của công ty tách bạch với trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm trong số vốn đã góp.
 • Công ty TNHH 1 thành viên do chỉ có 1 thành viên góp vốn nên không phát sinh tranh chấp xảy ra khi chia lợi nhuận sau thuế. Chủ sở hữu công ty tự chủ quyết định các vấn đề của công ty.

Nhược điểm

 • Công ty TNHH 1 thành viên không có quyền phát hành để huy động vốn cho công ty. Công ty TNHH muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu phải tiếp tục góp vốn, hoặc tìm thêm thành viên muốn góp vốn cùng thực hiện kinh doanh và chuyển loại hình doanh nghiệp.

Muốn biết thêm Công ty tnhh một thành viên là gì? Dịch vụ thành lập chi nhánh 2020 thì VÀO ĐÂY

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH có ít nhất 2 thành viên góp vốn và không quá 50 thành viên góp vốn. Công ty TNHH chịu trách nhiệm bằng số vốn điều lệ đã đăng ký góp, các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm theo tỷ lệ % số vốn đã góp.

Đặc điểm của Công ty TNHH

 • Các thành viên công ty TNHH được thoái vốn bằng cách bán lại phần vốn góp cho các thành viên khác nếu có thành viên mua lại.
 • Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nếu muốn huy động vốn thì các thành viên trong công ty góp vốn theo tỷ lệ hoặc tăng thêm số lượng thành viên và số lượng góp vốn.

Muốn biết thêm Khái Niệm & Đặc Điểm công ty tnhh 2 thành viên? Vốn điều lệ và cơ cấu? thì VÀO ĐÂY

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình thành từ ít nhất 3 thành viên trở lên và không giới hạn số lượng thành viên góp cổ phần vào công ty. Các thành viên góp cổ phần vào công ty được gọi là cổ đông. Các thành viên góp cổ phần thành lập công ty ban đầu được gọi là Cổ đông sáng lập. Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức và chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Đặc điểm công ty cổ phần

 • Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần có kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.
 • Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn.
 • Các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp luật định.
 • Công ty cổ phần có từ mười một cổ đông phaiir có Ban Kiểm Soát.

Trên đây là bài viết về các lọai hình doanh nghiệp tại việt nam do luật Thiên Mã biên soạn. Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn từ khi bạn có ý định khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp nhỏ, sau khi thành lập doanh nghiệp, với dịch vụ thành lập công ty giá rẻ uy tín chất lượng. Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trên con đường phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp. Hãy để Chuyên Viên Pháp Lý Luật Thiên Mã hoàn thành sứ mệnh của mình: Là người bạn, là đối tác tịn cậy sát cánh cùng doanh nghiệp.

Bạn đang xem bài viết “các lọai hình doanh nghiệp tại việt nam hiện naytại chuyên mụcHỏi đáp doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7