Luật chứng khoán & Tranh chấp

Hạn chế nảy sinh các tranh chấp trong doanh nghiệp

han-che-nay-sinh-cac-tranh-chap-trong-doanh-nghiepHiện nay, những mâu thuẫn trong nhiều doanh nghiệp đang diễn ra, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt độngchung của doanh nghiệp, mà còn tác động xấu đến những lợi ích của thành viên trong công ty. Chúng ta cần  xác định đúng các loại tranh chấp phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay để từ đó có những biện pháp hạn chế và giải quyết vấn đề này.
Các loại tranh chấp thường xảy ra:
Thứ nhất là tranh chấp giữa Công ty và các thành viên trong công ty, như tranh chấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty thông thường phần vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp. Khi góp vốn bằng hiện vật và giá trị quyền sở hữu công nghiệp thì việc định giá phần vốn góp sẽ có những ý kiến bất đồng trong việc định giá. Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ phần;Tranh chấp về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty;Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty. 

han-che-nay-sinh-cac-tranh-chap-trong-doanh-nghiep

 

Thứ hai là tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với nhau như Tranh chấp về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty; Tranh chấp về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 
Một số giải pháp hạn chế tranh chấp doanh nghiệp: Tranh chấp trong doanh nghiệp là một tất yếu trong hoạt động doanh nghiệp, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp cho nên chủ doanh nghiệp ccần có những biện pháp hiệu quả để hạn chế tranh chấp, để đảm bảo quyền lợi của công ty cũng như các thành viên của công ty.Các thành viên cần thực hiện quy định của pháp luật một cách chặt chẽ, nghiêm túc và thận trọng. Khi phân bổ cơ cấu sở hữu và góp vốn thành lập doanh nghiệp cần có sự cân nhắc kỹ càng. Khi có tranh chấp phát sinh, các bên cần thiện chí và nỗ lực giải quyết vì lợi ích chung là sự ổn định và phát triển doanh nghiệp. Nên tìm kiếm tư vấn và ưu tiên sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, trước khi khiếu kiện ra tòa.

==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"