Luật chứng khoán & Tranh chấp

Giám đốc công ty cổ phần có lạm quyền hay không?

giam-doc-cong-ty-co-phan-co-lam-quyen-hay-khongViệc lạm quyền của giám đốc công ty Cổ phần bị hạn chế bởi:Trong trường hợp 3 cổ đông sáng lập góp vốn bằng nhau, 1 người làm giám đốc và 2 người làm phó giám đốc thì quyền quyết định đối với các hoạt động công ty thuộc về giám đốc công ty. Tuy nhiên, quyết định của giám đốc công ty phải được dựa trên ý kiến, sự thống nhất của các cổ đông còn lại. Giám đốc không thể tự ý quyết định mọi việc liên quan đến hoạt động của công ty mà không được sự đồng ý của các cổ đông còn lại. 
Luật Doanh nghiệp năm 2005 có quy định về  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty như sau:
- Giám đốc được bổ nhiệm hoặc thuê. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

 

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
 + Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 + Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;
 + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 + Tuyển dụng lao động;
 + Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 + Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty”.
==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"