Giải thể công ty

Nên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hay tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp
Nên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hay tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp

Thực tế khi tư vấn cho nhiều khách hàng muốn được góp vốn với bạn bè, người thân của mình để đầu tư, kinh doanh.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và những vấn đề cần lưu ý
Hợp đồng hợp tác kinh doanh và những vấn đề cần lưu ý

Hiện nay, nhằm nâng cao năng lực, các nhà đầu tư đã lựa chọn hình thức hợp tác kinh doanh để cùng kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.