Tư vấn sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ